Финансови термини: Речник за инвеститори

Определения на финансови термини, обяснени разбираемо и с примери от Finance Academy

Целта на Finance Academy е да повиши финансовата грамотност в България и да даде знания за разумно управление на личните средства. Затова изготвихме за вас речник с инвестиционни и финансови термини, които трябва да бъдат познати на всеки инвеститор. Това е един от ресурсите, които Finance Academy предоставя на своите курсисти.

Мисията на Академията е да помогне за развитието на финансовото образование в България чрез практически насочени уроци, актуална информация по водещи теми и достъпни лекции от международно установени професионалисти с богат опит в бранша.

А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц

А

Активът представлява генератор на доход. Това могат да бъдат материални ценности и вземания. Всеки предприемач и инвеститор се стреми към добър баланс между активите и пасивите си.

Активите са различни по вид. Според продължителността им на използване и икономическата им изгода са краткотрайни и дълготрайни. Според вида им са материални, нематериални и финансови. От друга страна, пасивите са задълженията.

Пример

Аз произвеждам коли и ги давам под наем. В моята фирма активите са колите, а пасивите – разходите за производство, гориво, технически преглед и цялостна поддръжка за функционирането им.

Краткотрайните материални активи са материалите, с които създаваме колите. Дълготрайните материали активи са цеховете, в които произвеждам колите. Лицензът, който ми позволява да предлагам услугата “кола под наем” е нематериален актив. Финансовият актив са инвестициите ми в няколко дъщерни “Rent-a-car” компании.

Акционерното дружество притежава голям капитал, който идва от членовете на сдружението. Съдружниците получават определен брой акции и ограничени права спрямо размера на инвестираната сума в дружеството.

Пример

Инвестирах част от средствата си в еднолично акционерно дружество. По този начин
си гарантирах допълнителна сигурност чрез акционерския капитал и имам възможност да участвам във вземането на решенията за дружеството.

Б

Бенчмаркът представлява борсов индикатор. С помощта на неговите стойности се оценява общото състояние на пазара или сегмент от пазара

Пример

VXN (NASDAQ) е бенчмарк – идекс, който се използва като инструмент за измерване на волатилността на пазара. С него се правят прогнози въз основа на опциите на американския NASDAQ-100, включващ 100-те най-големи по капитализация компании.

Бичият пазар (от “бик”) е състояние на финансов пазар, при което се очаква цените да се покачват.

Много често се прави сравнение с т.нар. “Мечи пазар” (Bear Market), при който периодът на понижаване на цените на акциите се очаква да е с 20% или повече.

Борсата или “Фондовият пазар” е мястото, където се търгуват акции, облигации, валути и други активи.

Пример

Лондонската фондова борса е една от най-големите и най-старите фондови борси в Европа и един от най-известните световни пазари на ценни книжа.

Брокерът е посредник между продавач и купувач. За своя ангажимент, получава възнаграждение под формата на комисионна върху сумата на сделката или във фиксиран размер.

Пример

За да търгувам лесно и бързо на борсата, имам нужда от брокер като Interactive Brokers.

В

Варантът е удостоверение, което дава право да закупите акции спрямо предварителна уговорка за броя им, периода и цената. Тези ценни книжа доказват, че сте успели да се договорите за по-ниска от текущата пазарна цена. Обикновено варантите се издават при покупка и продажба на акции.

Пример

След дълги преговори за цената, компанията ми издаде варант с изгодни условия за пазара. Сега имам възможността да закупя ценни книжа на фиксирана цена за период от 2 месеца.

Взаимният фонд, наричан още “договорен фонд”, представлява колективен инвестиционен подход за управление на спестяванията. Той обединява капитала на голям брой вложители и го управлява, следвайки предварително изградена стратегия за инвестиране. Дяловете на взаимния фонд се разпределят сред участниците в него.

Пример

Няколко частни организации се обединиха във взаимен фонд и насочиха инвестициите си към портфолио с акции на технологични компании в Западна Европа.

Волатилността посочва изменението на цените в търговията по отношение на диапазона и скоростта, с която оценката на стойността се променя. С помощта на този показател разбираме колко рисков е един пазар.

Колкото по-високо е нивото на волатилността на един пазар, толкова по-бързо ценните книжа на него могат да променят стойността си. Няма точна стойност и се измерва с много променливи, заедно със средна стойност за стандартното отклонение.

Пример

Високата волатилност на крипто пазара може да доведе до много резки загуби, но същевременно и до непредвидими възможности за печалба.

Г

Главница се нарича основната сума, която сте поискали да ви бъде отпусната от кредитора.

Пример

Кандидатствах за ипотечен кредит за 100,000 лв. Всеки месец плащанията по кредита ми отиват по две направления: главница и лихва.

Д

Диверсификацията е термин, който се свежда до разнообразяване на инвестиционния портфейл. Това е подход, при който разпределяме личния си капитал в различни активи така, че да намалим възможно най-много риска.

Пример

Имам диверсифицирано портфолио – инвестирам в различни активи. Така, ако има неочакван срив в автомобилната индустрия, знам, че ще имам добра възвръщаемост от останалите си инвестиции.

Дивидентът представлява дял от печалбата на организацията, която акционерите получават при добро представяне. Ако останат суми, които не са разпределени, те се инвестират повторно за развитието на бизнеса.

Пример

Заради доброто представяне на предприятието през първото тримесечие, на всички акционери бяха изплатени атрактивни дивиденти.

Доверителното управление е услуга, която предлага индивидуален подход за инвестиране и управление на портфейла. Тази стратегия е основана на фактори като размер на инвестираните средства, желаната доходност, толерантност към риск и други.

Обикновено, доверителното управление се предлага от лицензирани инвестиционни посредници. Макар че се ръководи от професионалисти, то също носи известни рискове.

Пример

Към мен се обърна брокер с щедро предложение за доверително управление на средствата ми. Предстои да обсъдим размера на инвестираните средства и очакванията ми за доходност.

Дюрацията е показател, който посочва стойността на облигациите – ценни книжа, които удостоверяват заемане на дълг. Дюрацията има за цел да измери времето, което е необходимо за изплащането на една облигация.

Колкото по-дълга е дюрацията на една облигация, толкова по-голяма е променливостта в цената на облигацията.

Пример

Чрез изчисляване на средното ниво на дюрацията, придобиваме представа за стойността на облигациите и доколко е възможно тяхната стойност да се промени във времето. Тази оценка помага да направим анализ на притежанията си.

Е


Емитентът е собственик на облигации, които продава с цел да финансира дейността си. Емитентите обикновено са корпоративни или държавни.

Инвеститорите купуват облигации от емитентите, като печалбата им идва от регулярен доход на определен период, както и при продажба на облигациите за по-висока сума.

Пример

Всяка частна фирма може да се регистрира като емитент и да продава ценните си книжа на борсата с фиксирани падежи, номинална стойност и купони. Емитентите с благоприятни финансови отчети привличат най-много инвеститори.

З

Заемът представлява споразумение, при което заемодателят предоставя ценности на кредитополучателя спрямо определени договорени условия.

Пример

Изтеглих заем от 10,000 лв., за да финансирам предстоящия ремонт на жилището си. Имам краен срок до декември 2022 г., за да изплатя сумата – т.е. да погася заема.

Залогът е обезпечение по кредита, което гарантира изпълнението на задълженията на кредитополучателя.

Пример

Реших да изтегля ипотечен кредит. Жилището ми играе ролята на залог – то е обезпечение, което гарантира, че ще изплатя задълженията си.

И

Индексът е показател за представянето на конкретни активи и дава информация на инвеститорите къде е благоразумно да внесат средствата си. Той проследява случващото се на стоковия пазар и стойността на ценните книжа.

Пример

NASDAQ Composite, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 са най-популярните и следени индекси в цял свят, които помагат на инвеститорите в оценката на стойността на акциите.

К

Котировката е текущата цена, на която инвеститорите са готови да продадат или купят избраните от тях ценни книжа.

Пример

Искам да закупя 100 акции от компания “Х”, които се котират за 5000 долара. Това е равно на 100 x котировката, или 100 x 5000 = 500 000 долара, без комисионната за брокера.

Клирингът е основата на финансовата борса. Той е стандартизиран процес на сключване на сделка и разплащане, с който се гарантира законността на финансовата операция и задълженията по нейното изпълнение.

Клирингът фиксира параметри като срок, доставка, такси и други обстоятелства между страните. За да бъде справедлив процесът, най-често за спазването на условията следи клирингова къща.

Пример

Всеки трейдър се обръща към клирингова къща, която да отговаря за инвестиционния процес. За целта трейдърът трябва да плати такса и да представи набор от документи, които доказват, че притежава определен размер суми. Така се ограничава рискът от неизпълнение на задължения.

Л

Инвестиционният термин ливъридж се отнася до всяка финансова възможност, с помощта на която е възможно да се увеличи печалбата чрез използване на заети средства. Техниката включва всички привлечени средства по капитала, които носят допълнителни средства върху него.

Съществуват различни видове ливъридж – например финансов и производствен. Обикновено заемодателят във финансовите задължения поставя лимит на допустимия ливъридж. Съществува и риск – ако инвестирате с твърде голям ливъридж, може без да искате да ликвидирате сметката си.

Пример

Притежавам фирма със собствен капитал от 5,000 лв., но решавам и да се възползвам от заемане на средства. Заетите средства ми носят допълнителна печалба от 2,000 лева.

Ликвидността дава информация за възможността на един актив да бъде обменен за пари. Тя зависи от това колко бързо може обменът да се случи и от стойността на минималните загуби, при които това е възможно. Ликвидността понякога се нарича обращаемост.

Колкото по-бързо може да се обмени активът – толкова по-голяма е ликвидността. Съответно, ако една алтернативна валута има ниска ликвидност, то вероятно разходите по обмена ѝ са по-високи.

Пример

Закупих акции от малка неизвестна компания на име “Прима” и от световноизвестната компания “Shell”. Ако реша да продам акциите си в Shell, бързо ще намеря купувач – защото ликвидността е висока. Ако реша да продам акциите си в “Прима”, ще търся дълго време купувач и е много вероятно да продам на загуба, защото ликвидността е ниска.

М

Маржинът представлява гаранционна сума, която се депозира при откриването на сметка. Депозирането обикновено става с помощта на брокер и има за цел да постави ограничение на инвестираните суми.

Маржинът влиза в ролята на обезпечение, чиито размер зависи от ликвидността на пазара. Може да бъде различни видове активи, стига те да са достатъчно добро обезщетение при резки изменения на пазара.

Пример

Реших да отворя сметка за инвестиции. За да инвестирам 20, 000 лева, аз внесох 5,000 лева в маржин сметката си. Вече мога да извършвам маржин търговия – с валута под гаранция.

Н

Нетната стойност на активите е “чистата” стойност на активите на компанията минус стойността на пасивите.

Пример

Ако компания има активи на стойност 100 милиона долара и задължения на стойност 10 милиона долара, нетната стойност на активите ще бъде 90 милиона долара.

О

При отдаване на средства, облигациите са ценни книжа, които свидетелстват за дълг – т.е. задължават да се плати обратно сума + лихва за използването на заем. Най-често говорим за облигации на държава или организация, които инвеститорите могат да закупят.

Облигациите са популярен метод за набиране на средства. Той включва взаимоотношения между притежател (инвеститор) и емитент (собственик на облигациите). Печалбата идва от регулярен доход на определен период, както и при продажба на облигациите за по-висока сума.

Закупуването на облигации включва договорка за период на изплащане, размер на лихва, дати за изплащане на лихвите, както и цена на продажба на облигациите и цена на датата на изтичане на сделката.

Пример

Компанията реши да инвестира част от бюджета си в държавни облигации, емитирани от Германия и САЩ.

П

Падежът посочва крайната дата и стойността, на която облигацията трябва да бъде изплатена на инвеститора. Това е един от основните фактори, които определят печалбата за инвеститора.

Пример

Купих акции за 1000 лева. Падежът ми гарантира добра печалба, тъй като се възползвах от изгодни условия и по-висока стойност на номинала.

Пазарната капитализация представлява общата стойност на всички емитирани акции на една организация. Включва всички финансови активи, които са били издадени, закупени и притежавани от инвеститори.

Пример

Компания е издала 100 000 акции, като текущата цена на една акция $1000. Това означава, че пазарната капитализация на тази компания е 100 000*1,000 = $100,000 000.

Р

Рискът във финансите е всеки риск, свързан с обмен на пари, включително опасността от неизпълнение на задължение и/или загуба.

Пример

Решавам да инвестирам в нова криптовалута, за която се говори, че може да ми донесе бърза и висока печалба. Колкото по-висока е потенциалната печалба, толкова по-висок е рискът за парите ми.

С

Когато закупим определен актив, офертата се състои от две цени – покупна цена (Bid) и продажна цена (Ask). Спредът представлява разликата между двете.

Пример

Ако Morgan Stanley Capital International иска да закупи 1000 акции от компания ”X” за $10, а Merrill Lynch иска да продаде 1500 акции за $10,25. Тогава спредът е разликата между търсената цена от $10,25 и цената на офертата от $10. Т.е. Спред = 25 цента.

Съотношението цена – печалба показва стойността, която една компания е готова да изплати на инвеститорите си спрямо покупната си цена и акциите. Най-често индексът P/E се изчислява, като се взима предвид възможността на фирмата да отдели дължимите суми от печалбата си.

Оценката на съотношението цена – печалба се прави спрямо текущото представяне на компанията, без да се отчитат алтернативни сценарии за хода на акциите.

Пример

Със съотношението цена – печалба успях да изчисля, че компанията има коефициент на печалба 10 – т.е. акциите се продават за 50 € при печалба 5 € / акция.

Т

В света на финансите търговията включва покупка и продажба на акции, стоки, валутни двойки или други инвестиционни активи с цел генериране на печалба.

Пример

За разлика от инвестицията, която се фокусира на дългосрочната печалба, търговията, обикновено, търси печалбата в честите покупка и продажби на по-висока цена.

У

Управляващо дружество (понякога наричано “инвестиционно дружество”) се занимава с управление на инвестиции.

Пример

Реших да инвестирам във взаимни фондове, затова се обърнах за съвет към експерти от лицензирано управляващо дружество.

Ф

Фючърсите са споразумения, които удостоверяват покупката и продажбата на актив на определена сума и дата в бъдеще.

Споразумението между две лица се нарича фючърсен контракт. Този специален договор е стандартизиран и посочва срок на сделката, в рамките на който трябва финансовата сделка да се извърши. По този начин купувачът се презастрахова срещу сътресения на пазара в бъдеще.

Пример

Като инвеститор с фючърсен контракт, аз трябва да купя и получа основния актив до посочената крайна дата в договора. За да бъде това възможно, продавачът трябва да ми предостави базовия си актив по уговореното време.

Х

Хеджирането е застраховане срещу загуба при финансова сделка. То помага да се намали риска, който е характерен за инвестирането.

Хеджирането включва и реинвестиране на парите. Това е важна и добра стратегия за всеки инвеститор, който влага средствата си в променливи борсово търгувани фондове.

Пример

За да осъществи сделката, сключихме фючърсен контракт – така хеджираме риска от загуба при потенциална промяна в цената на активите в бъдеще.

Ц

В света на финансите ценните книжа са инвестиционен инструмент, който дават на притежателите си правото да получават доход или други договорени възможности.

Пример

Като инвеститор аз притежавам множество ценни книжа – акции, облигации и финансови дериватии още.

Заключение

Екипът на Finance Academy подготви този речник с цел да подобри разбирането на подбраните инвестиционни термини и да насърчи тяхното правилно използване.

След като вече се запознахте с основните термини, вие ще бъдете по-запознати и уверени. Не забравяйте, че всяка инвестиция крие риск, затова бъдете информирани. Този ресурс ще ви съдейства в опознаването на инвестиционния климат и неговите постоянни променливи.

В нашите курсове можете да научите повече за инвестиционните инструменти и начина, по който те се използват за управление на активите. Образователната програма по Инвестиции и допълнителни доходи, която подготвихме за вас, включва опитни експерти, които засягат теми като:

Целта на Finance Academy Bulgaria е да предостави образование с цел повишаване на личната финансова грамотност в България и предприемаческа култура. Дейността ни не включва и не съставлява инвестиционни съвети, нито насърчава продажбите на услугите на инвестиционен посредник. Речникът е стриктно с образователна цел.