оперативно счетоводство, представено с калкулатор, часовник и календар

Как оперативното счетоводство подобрява ефективността на бизнеса?

Сподели:

Оперативното счетоводство играе критична роля в повишаването на ефективността на бизнеса, като предлага детайлна и актуализирана финансова информация, необходима за вземането на стратегически решения. То е един от 4-те видове счетоводство и се занимава с изпълнението на счетоводни дейности за дадено дружество, което налага детайлното познаване на дейността на конкретната фирма. При този вид счетоводство специалистите използват множество операции, чрез които събират и представят статистическа и счетоводна информация за компанията в обобщен вид.

В тази статия ще разгледаме как оперативното счетоводство може да промени начина, по който компаниите управляват своите ресурси, оптимизират процесите и постигат устойчиво развитие във висококонкурентна среда.

Значението на оперативното счетоводство

Оперативното счетоводство е в основата на ефективното управление на всяка компания. То осигурява изпълнението на счетоводни дейности специфично за нуждите на дадено предприятие. Чрез събиране и анализ на статистическа и  счетоводна информация и чрез финансов анализ на даденото предприятие оперативното счетоводство помага за изготвянето на точни финансови отчети, които са основополагащи за всяко бизнес решение. За да се изпълнят всички тези процеси обаче, се събира информация от всички отдели в компанията. Затова човекът, който е оперативен счетоводител е много важно да си сътрудничи с мениджърите на всички отдели, за да вземе всичката информация, която му трябва.


Финансовите отчети, които се изготвят от оперативния счетоводител показват финансовото състояние на фирмата, приходите, разходите и колко пари е спечелила фирмата за конкретния отчетен период. Така може да се правят сравнения на финансовото състояние на предприятието с минали периоди от информацията и данните в тях. Съответно от тук идва и възможността мениджърите да вземат критични бизнес решения, чиято цел е да се намалят разходите и да се увеличат приходите на фирмата.

Задачи на оперативното счетоводство

За да добиете по-пълна представа за оперативното счетоводство, е важно да знаете какви задачи се изпълняват при него.


Основните задачи, които изпълняват оперативните счетоводители са:

 • Изготвяне на финансови отчети;
 • Бюджетиране и прогнозиране;
 • Ежедневни финансови операции;
 • Събиране, обработка и анализ на финансова информация спрямо финансовия отчет;
 • Наблюдение и контрол на разходите;
 • Управление и изплащане на държавни или общински данъци и управление на други регулаторни въпроси;
 • Корпоративно финансово планиране
 • Изготвяне на работни заплати
 • Подкрепа на мениджърите на отделите в компанията във взимането на оперативни решения.

Пример за вземане на бизнес решения от страна на оперативното счетоводство е, когато има разрастване на дейността на дадена фирма и трябва да се наемат повече лица в компанията, да се изпълняват повече услуги или да има по-голяма продукция на физически продукти или произвеждане на нови видове стоки. В такива случаи оперативното счетоводство анализира допълнителните разходи и потенциалните приходи, които могат да се генерират от това разширяване на бизнеса. След това, оперативният счетоводител предоставя тези данни на мениджмънт екипа, подпомагайки взимането на информирано решение относно изпълняемостта и жизнеспособността на проекта. Такъв детайлен подход осигурява, че всяко бизнес решение е базирано на твърди финансови данни, което намалява риска от загуби и повишава шанса за успешно разширяване на дейността.

Разбиране на дейностите в счетоводството и оперативното счетоводство с Finance Academy

Гореспоменатите задачи на оперативното счетоводство са само основните. Този вид счетоводство включва широк спектър от дейности и процеси, които помагат за по-ефективното управление на бизнеса. Затова е важно да имате познания в него и да разбирате как то рефлектира директно на бизнесите. Finance Academy предлага Цялостна програма по Счетоводство и данъци, която започва с курс “Въведение в счетоводството”, който е въвеждащ и има за цел да запознае участниците с основни понятия и принципи в счетоводството. Програмата е изцяло практически насочена и е подходяща за напълно начинаещи курсисти, които имат интерес да научат повече за счетоводната професия и да преценят дали тя е подходящ избор за тяхното бъдещо професионално развитие. Програмата е подходяща и за студенти по счетоводство, начинаещи практикуващи счетоводители, собственици или управители на бизнес, които имат желание да повишат нивото на своята финансова грамотност.

Уменията, които ще придобиете при успешно завършване на курса “Въведение в счетоводството” са:

 • Работа със счетоводни документи
 • Познаване на счетоводните принципи
 • Разпознаване и класифициране на активи
 • Работа със счетоводни сметки
 • Осчетоводяване на сделки
 • Разбиране на същността на данъците

Всички тези дейности са основополагащи за счетоводството и чрез тях можете успешно да преминете към оперативното счетоводство. 

За повече информация за курса по счетоводство, прочете статията ни за “Курс по счетоводство: Диплома за счетоводител и онлайн обучение“.

Какво прави оперативното счетоводство толкова ефективно за бизнесите?

Дигитализация и автоматизация

Въвеждането на технологии за дигитализация и автоматизация в оперативното счетоводство значително подобрява ефективността, като минимизира човешките грешки и ускорява обработката на данни. Роботизираните процеси(RPA) в оперативното счетоводство и софтуерните решения за автоматизации оптимизират счетоводните операции, позволявайки на счетоводителите да се съсредоточат върху по-стратегически задачи.

Облачни технологии

Използването на облачни технологии в оперативното счетоводство позволява лесен и сигурен достъп до финансова информация на фирмите както и лесно споделяне на информация от всяка точка на света. Това е особено ценно в съвременния свят, където много компании оперират в различни региони и времеви зони.

Анализ и прогнозиране на данни

Оперативното счетоводство използва напреднали аналитични инструменти и изкуствен интелект за извличане на ценни знания от големи обеми данни. Това позволява на бизнеса да предвиди бъдещи тенденции и да адаптира своите стратегии в реално време, за да се възползва максимално от възможностите на пазара.

Устойчивост и корпоративна отговорност

Вниманието към устойчивостта и корпоративната социална отговорност е въвело нови аспекти в оперативното счетоводство. Компаниите сега включват социални и екологични критерии в своите финансови отчети, което помага за изграждането на по-добър корпоративен имидж, доверие сред клиентите и инвеститорите и адаптация към променящите се стандарти и изисквания.

Контрол на риска чрез усъвършенствани методи

Съвременните подходи в оперативното счетоводство включват използването на напреднали аналитични методи за оценка и управление на риска, моделиране и сценарии. Тези неща позволяват на компаниите да идентифицират потенциални заплахи за своите финанси и да разработват стратегии за тяхното минимизиране или избягване.

Съответствие с регулации

С постоянно променящите се регулации, оперативното счетоводство играе ключова роля в осигуряването на съответствие на компаниите със законодателните изисквания. Това предотвратява потенциални глоби и правни спорове, които могат да имат отрицателно въздействие върху финансовото здраве на организацията.

Специализирани софтуерни решения

Специализираните софтуерни решения, насочени към оперативното счетоводство, позволяват на предприятията да избират технологии и решения в съответствие с техните нужди.

По-добра сигурност на данните

Кибератаките и нарушенията на данните нарастват все повече и повече и затова сигурността на информацията е приоритет на фирмите. В оперативното счетоводство се включва интегриране на технологии за киберсигурност и стриктни политики за защита на данните за финансите на корпорациите.

Заключение

Оперативното счетоводство е фундаментален компонент в стратегията за управление на всяка успешна компания. То предлага ценна информация, която подкрепя вземането на информирани решения, оптимизира процесите и спомага за устойчивото развитие на бизнеса. С внедряването на нови технологии и подходи, оперативното счетоводство продължава да се развива, предоставяйки все по-голяма стойност за компаниите, техните служители и акционери.

Ако искате да имате цялостни познания в оперативното счетоводство и да разберете как то рефлектира директно върху бизнесите, се запишете в Цялостна програма по Счетоводство и данъци още сега от тук!

*Този материал е изцяло информативен и не представлява инвестиционен съвет или консултацияи трябва да знаете, че винаги има рискове и при инвестирането и трябва финансова грамотност и знания за най-добри резултати.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *