Инфлация - значение: Всичко, което трябва да знаете

Инфлация – значение: Всичко, което трябва да знаете | 2024г.

Съдържание на статията

Сподели:

В този блог пост ще поговорим за инфлацията – какво представлява, как се случва, какво я определя, как влияе на финансовата борса, както и какво да правим с парите си. Научете повече за финансовия термин и неговото значение в икономиката.

Какво е инфлация? Значение

Инфлацията е явление в света на финансите, при което цените на стоките и услугите се покачват.

Терминът се отнася до темповете, с които цените се покачват, т.е. тяхната тенденция е да се поскъпяват с течение на времето. Най-лесно измеримият аспект на инфлацията е промяната в цената на стоките или продуктите в дадена страна или регион спрямо други области.

Важно е да споменем, че в началото, отговорът на въпроса „Какво е инфлация?“ е бил малко по-различен от този. Терминът се е отнасял до повишението в основните ценови нива, причинено от дисбаланса между количеството пари и търговските нужди. В днешно време, обаче, дефиницията, която първоначално дадохме, е по-широкоразпространената от двете.

Причини и видове инфлация: Защо и как се появява инфлацията?

След обяснението на това какво е инфлация, ще разгледаме какви са предпоставките за появата ѝ. Причините за инфлацията са много, но могат да бъдат обобщени и групирани в три основни категории:

Инфлация поради завишено търсене (Demand-Pull)

Инфлацията на търсенето се случва, когато има твърде голямо търсене на стоки и недостатъчно предлагане.

Пример: Ако има бързо развиваща се икономика в определен сектор, но няма увеличение на предлагането на стоки, тогава цените ще се покачват с времето. На жаргон казваме, че цените “се надуват”, защото в определен момент те започват да се характеризират от недостига и повишеното търсене, а не от реалната стойност на продукта или услугата.

Структурна инфлация (Structural inflation)

Структурната инфлация се случва, когато производителите таксуват повече за своите услуги или стоки поради промени в икономическата политика на държавата. На английски се нарича “структурна” инфлация, защото има разлики в структурата на търсенето и предлагането.

Пример: Държавата започва да печати твърде много пари и да държи ниски лихвени проценти. Тези промени в икономическата структура оказват по-голямо влияние върху стойността на продуктите и стоките, отколкото самото естествено търсене, с което се променя и цената на стоките.

Инфлация поради повишение на разходите (Cost-Push)

Инфлацията на разходите е един инфлация, при която има рязко увеличение на разходите на цените на стоки, тъй като има наличие на повишение на разходите за продукция на конкретните стоки. Обикновено, става въпрос за производство на стоки, които няма алтернатива.

Пример: Покачва се цената на петрола, поради което започва да се покачват и цените на горивото в бензиностанциите.

Базова / Умерена / Пълзяща инфлация (Core Inflation)

Това е т.нар. “естествена” инфлация, при която се наблюдава дългосрочна тенденция за повишаване на цените – защото търсене винаги има. Размерът на пълзящата инфлация не бива да надхвърля 10% на годишно ниво.

Пример: Традиционно, ако икономиката на една държава се развива, цените на храните и битовите сметки винаги ще растат, бавно и постепенно.

Инфлация, повлияна от заплатите (Wage Inflation)

В този тип инфлация стоките поскъпяват, тъй като хората в определената област започват да печелят повече пари.

Пример: С повишаването на стандарта на живота в Силициевата долина, ще настъпи и повишаване на заплатите в района, от което и ще се повиши и цената на стоките. Така хората в Силициевата долина могат да плащат двойно по-високи цени за стоки на дома, отколкото хората в Тексас.

Хиперинфлация

Най-тежкият вид инфлация. При нея цените се покачват толкова много, че измерени чрез индексът на потребителските цени, се наблюдава повишение с над 50% месец, а на места може да достигне дори над 1000% годишно. Това оказва влияние на реалния лихвен процент, който става отрицателна величина.

Това са част от видовете инфлация, като в учебниците по финанси можете да намерите много различни класификации. Според някои финансисти можем да разграничим бързата инфлация от хиперинфлацията, като дефинираме, че бързата инфлация се измерва с нарастване до трицифрени числа. Причините за появата на инфлация са многобройни и зависят от редица фактори – икономически, политически, социални.

Безплатен курс “Основи на инвестициите”

Стартирай своя път в света на инвестициите с безплатно онлайн обучение, подходящо за напълно начинаещи!

Започни безплатно и учи от доказани лектори как се създава дългосрочно богатство и как работят парите! Получи държавно признат сертификат, след като овладееш тънкостите на инвестициите и личните финанси! Курсът е уводен към цялостната практическа програма по Инвестиции и допълнителни доходи.

Как се измерва нивото на инфлацията?

Говорейки за това какво е инфлация, трябва да знаем как се измерва. Това може да се случи по няколко различни начина:

Формула за измерване на инфлацията в България: ИПЦ

Измерването на инфлацията чрез ИПЦ е сред най-популярния метод у нас. Съкращението обозначава Инфлация по индекс на потребителски цени и се измерва спрямо потребителската кошница на средното домакинство. В България ИПЦ се измерва ежемесечно от Националният статистически институт (НСИ), който дефинира показателите, с които да се изчислят разходите за напълването на типичната пазарна кошница на домакинството със среден доход у нас. След това получените резултати се сравняват спрямо получения резултат от даден предишен период.

  • Формула: Инфлация= (( ИПЦ настоящ период – ИПЦ предишен период) / ИПЦ предишен период ) x 100

Формула за измерване на инфлацията: ХИПЦ

Съществува още и “ХИПЦ” – „Хармонизиран индекс на потребителските цени“. Това е индексът за измерване на инфлацията, който е приет от държавите в Еврозоната. С негова помощ се измерват икономическите промени във всяка страна и се публикува доклад.

И при ИПЦ и при ЦИПС инфлацията се изчислява от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се разликата е в използваните тегла. При ХИПЦ теглото се изчислява на база на данните от националните сметки относно групите стоки на индивидуално и колективно потреблени на всички домакинства. Ежемесечно се публикува доклад с измерването на инфлацията по ХИПЦ от НСИ и от Евростат.

Формула за измерване на инфлацията: ИЦМК

Съществува и “ИЦМК” – “Индекс на цените за малката кошница”. При този метод се използва малка кошница от приблизително 100 стоки и услуги. Целта е да се включат в нея стоки, с които може да се поддържа ниска, но задоволителна степен на жизнен стандарт. Основни критерии при “пълненето” на малкия по размер кошница:

  • паричните разходи, на които стоките и услугите са представители, да имат най-голямо тегло в бюджета на нискодоходните български домакинства;
  • да бъдат стоки и услуги, без които е невъзможно нормално физическо и социално съществуване.

Какъв е средният процент на инфлацията?

Според Еврозоната в средносрочен план процентът на инфлация трябва да бъде около 2%. Това е добро ниво на ценова стабилност, което се счита за значително ниско и предвидимо.

От 2020 г. насам, обаче, различни фактори доведоха до значително увеличение на инфлацията в България и света. Продължителната здравна криза заради Covid-19, войната в Украйна, както и редица други икономически и политически събития, станаха предпоставка за увеличението на цените на стоки и услуги. Така вместо „какво е инфлация“, много българи започнаха да се питат все по-често какви са начините за справяне с нея.

Годишна инфлация: Каква е инфлацията за 2022 г.?

Според официалното проучване на НСИ:

  • Средногодишната инфлация за периода януари – декември 2022 г. спрямо периода януари – декември 2021 г. е 15.3%.
  • Средногодишна инфлация за 2022 г. е 16,9%.
  • Инфлацията по ХИПЦ се е увеличила до 14,3% спрямо 2021 г. Според този индекс, средногодишната инфлация за периода януари – декември 2022 г. спрямо януари – декември 2021 г. е 13.0%.
  • Най-високо поскъпяване на цените през 2022 г. се наблюдава при развлеченията и културата, здравеопазването, разнообразни стоки и услуги и ресторантите и хотелите. Намаление на цените е регистрирано при транспорта и облекло и обувки.

Поглеждайки назад, през 2019 г. годишната инфлация е 3,1%, през 2020 г. 1,7%, а през 2021 г. 3,3%. Данните показват, че разликата с предходните години е много голяма. Както вече споменахме, причините за покачването на инфлацията през последните години са много.

През 2020 г. има спад, защото целият свят, включително и България, е в икономически застой. През следващите две години редица събития водят до увеличение на цените на жизненоважни стоки и услуги. На свой ред това повлиява и други сектори и допринася за разрастващата се криза.

Как се контролира инфлацията?

Има няколко метода, чрез които нивото на инфлация може да се контролира от правителствата:

Чрез увеличение на предлагането и на производството.

Ако предлагането се увеличи, цените ще паднат. Държавите могат да приложат мерки, с които да предотвратят свръхпроизводството и да поддържат нормални цени на пазара.

Чрез регулация на валутния курс

Държавните власти може да контролират инфлацията чрез своята политика за обменния курс. Намаляването на валутните резерви намалява инфлацията чрез увеличаване на вътрешните разходи, като същевременно поддържа цените стабилни.

Чрез недостиг на пари

Правителствата могат да спрат инфлацията, като ограничат количеството пари в обращение. Когато една икономика изпитва инфлация, правителствата могат да увеличат лихвените проценти или да предприемат политики, които възпират кредитирането, като например съкращаване на падежния период по заеми или повишаване на авансовите вноски и изискванията за обезпечение.

Чрез регулация на лихвените проценти

Правителството може също да повиши или намали лихвените проценти, за да стимулира спестяванията или да обезкуражи потреблението. Повишаването на лихвените проценти има тенденция да обезкуражи потреблението, като вместо това изтласква инвестициите от пазара, докато спадът в лихвените проценти насърчава потребителите да харчат пари за стоки и услуги.

Пример: Ако хората получават заеми и купуват повече, отколкото могат да си позволят, те ще бъдат принудени да просрочат плащанията си. Това ще накара банките да претърпят недостиг на средства и да започнат да повишават лихвите си по заем/кредитна карта, за да предотвратят по-нататъшни неизпълнения. Това предизвиква вълнообразен ефект в икономиката, който в крайна сметка кара хората да спрат да купуват защото знаят, че това ще им струва повече и ще плащат по-високи лихви, ако теглят заем или си извадят поредната кредитна карта. В един момент, хората ще регулират финансовото си поведение. Тъй като вече не се изтегля прекомерен дълг, ще спре и прекомерното търсене на стоки => цените ще започнат да се понижават.

Как инфлацията влияе на финансовата борса?

Инфлацията има влияние върху финансовата борса.

Ако инфлацията е твърде висока, това може да има отрицателен ефект върху финансовите пазари. Когато цените се покачват, хората ще бъдат склонни да купуват по-скъпи продукти, което води до увеличаване на предлагането на пари. От своя страна, тези действия затрудняват конкурентоспособността на бизнеса, което кара компаниите да повишават цените си. Те обаче не са в състояние да увеличат печалбите си, тъй като от тях се иска да намалят разходите за труд едновременно с това, да увеличават приходите поради увеличеното търсене на продукти и услуги.

Инвестиране и инфлация: Какво да правим с парите си по време на инфлация?

Инфлацията има влияние и върху инвестициите.

Когато инвестирате, обърнете внимание каква част от увеличението на цената на стоките се дължи на инфлацията. Ако инвестирате в компания, на която сте акционер, оценете техния инфлационен риск. Въздействието на инфлацията върху икономиката често оказва влияние върху многобройни индустрии.

Финансовата грамотност е от първостепенно значение за личните финанси, особено по време на инфлация. Добрата образователна подготовка дава възможност за следване на инвестиционна стратегия, план, разпределение на спестяванията и спокоен живот с финансова независимост.

Успешните инвестиционни стратегии вземат предвид нестабилността на цените – водещи при инвестиционни решения. Когато инфлацията се увеличава, реалната стойност на инвестициите с фиксиран доход намалява, докато номиналната възвръщаемост се поддържа поради пазарни фактори. Въпреки това практиката показва, че много инвеститори продължават да следват инвестиционните си стратегии дори по време на инфлация, тъй като са почти сигурни, че възвръщаемостта ще бъде повече от достатъчна, за да компенсира пазарните рискове.

Изпълнението на изпитана инвестиционна стратегия е добро начало, но трябва да имате и развити знания за всички пазари, на които търгувате. По този начин ще може да се адаптирате към обстановката, която се променя постоянно, и да действате информирано и разумно. Опитните инвеститори знаят, че различните активи се представят по различен начин по време на икономически сътресения, каквото е инфлацията.

Например, в по-стабилни времена, много акции на компании от различни сектори се търгуват повече от добре и носят печалба на собствениците си. Това може бързо да се промени когато инфлация, или дори рецесия, се появи на хоризонта. Според списание Forbes, през 2022 г. има спад от над 30% в стойността на акциите на технологични компании.

Това със сигурност е изненада не само за инвеститорите, но и за работещите в този сектор. От десетилетия насам, с развитието на модерните технологии, се смята, че компаниите, които ги представят, имат най-стабилни акции. Растящата инфлация обаче, заедно с различни допълнителни негативни фактори, показва, че и привидно най-сигурните сфери, могат да се окажат повлияни от кризи.

Подобни събития могат да са причината много хора да твърдят, че инвестициите в злато са единственото спасение от икономически спадове. Причината за това е, че стойността на благородния метал се влияе сравнително по-малко от настоящите събития, в сравнение с други инвестиции. Други пък смятат, че криптовалутите са начинът да се предпазим от инфлацията, защото не се контролират от правителства или банки.

Истината е, че въпреки че никой не може да предвиди движението на финансовите пазари с пълна точност, много инвеститори не само не губят средствата си, но и се възползват от кризите. Те имат по-голяма финансова грамотност и успяват благодарение на информираността си да преминават през спадовете и да избягват големи загуби.

Влиянието на инфлацията върху икономиката

Инфлацията може да има няколко отрицателни ефекта върху икономиката. Първото нещо, което трябва да имате предвид е, че бизнесът може да използва явлението като инструмент за максимизиране на печалбата чрез намаляване на разходите, намаляване на цените или намаляване на заплатите.

Това, от своя страна, може да доведе до загуба на работа. Ръстът на безработицата оказва влияние върху цените на всичко и води до силни промени в стандарта на живот на една държава. Масовата загуба на работа най-често води до икономическа криза, което от своя страна афектира и върху международната политика.

Тези възможни сценарии са и сред причините защо не е разумно да разчитате само на заплатата си. Дори и да имате привидно стабилна и сигурна професия, кризи като инфлацията могат да доведат в рязък спад на доходите или дори в загуба на работата. Затова трябва да помислите за печелене на допълнителни доходи чрез инвестиране или други начини.

Инфлация в България

Инфлацията е нормално явление – не само в света на световната икономика, но и в личните финанси. В интернет можете да намерите множество коментари и анализи относно инфлацията в момента, като ежемесечно се публикуват и официални доклади от НСИ. Има много причини, поради които може да възникне инфлация, затова трябва да бъдем подготвени за тях и да имаме финансова стратегия.

Както вече беше споменато, единственото, което може да ви помогне да накарате икономическите спадове да работят във ваша полза, е финансовата грамотност. Ако не се чувствате достатъчно подготвени да се справите с управлението на средствата си, тогава цялостната програма на Finance Academy „Инвестиции и допълнителни доходи“ може да е подходяща за вас.

Програмата включва 6 основни курса и 4 бонус модула, които на достъпен език и изцяло онлайн запознават курсистите с парите – как да инвестирате правилно, как да боравите разумно с личните си финанси и какви са възможностите ви за допълнителни доходи. В рамките на 20 седмици обучаващите се могат да се възползват от теоретични и практически занятия, водени от експерти в областите на лични финанси, акции, недвижими имоти, криптовалути и допълнителни доходи.

Подобни курсове могат да ви дадат нужната основа, за да започнете уверено да навигирате света на парите. Придобитата информираност може да ви даде знанията и уменията не само да не загубите парите си при инфлация, а и да успеете да спечелите от кризисния момент.

Често задавани въпроси

Инфлацията е икономическо събитие, при което цените на стоките и услугите се покачват заради различни финансови и политически фактори.

Годишната инфлация за 2022 г. в България е 16,9%. Това е значителен ръст в сравнение с 2021 г. – 3,3%. Редица причини доведоха до този скок, включително продължаващата здравна криза, войната в Украйна и увеличението на цените на определени услуги.

Инфлацията е събитие, което засяга дадена държава или дори целия свят. Не е възможно да бъде напълно избегната, но с правилната подготовка, включително висока финансова грамотност и стратегии, може да смекчите влиянието от нея.

Най-добрата подготовка за инфлацията е увеличаването на финансовата грамотност и информираност. Това може да се случи чрез различни ресурси като курсовете във Finance Academy, където да научите повече за парите и ефективното им управление.

Програма “Инвестиции и допълнителни доходи

Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy е създадена с цел да обясни на достъпен език как функционира светът на инвестициите и как може да изградим източници на допълнителни доходи.