Дивидент и инвестиране в акции с дивиденти

Дивидент и инвестиране в акции с дивиденти

Сподели:

В този блог пост ще разгледаме финансовия термин дивидент – значение, ползи, приложение, смисъл. Какво е дивидент, как се използва и защо е важно за инвестирането. Всичко, което трябва да знаете за дивидентите през 2021 г.

Какво е дивидент? Значение на акции с дивиденти

Дивидентът е парично разпределение от корпорация към нейните акционери. Дивидентите се използват от инвеститорите като начин за генериране на сравнително редовен доход чрез закупуване на специален вид акции, осигуряващи изплащането им.

Дивидент – произход на думата

Финансовият термин „дивидент“ идва от латинското „dividendare“, което означава „да разделя нещо“ или „да споделя нещо“. Това е част от печалбата на акционерно дружество или друг икономически субект, разпределена между акционери и други участници в съответствие с броя и вида на акциите, както и предварително уговорените условия.

Как се използват дивидентите?

Дивидентите са механизъм, който акционерите използват, за да осребрят собствеността си в дадена компания. В замяна на изплащане на дивиденти, акционерите позволяват на корпорацията да запази капитала си, като инвестират в нея.

Този механизъм е предназначен да възнаграждава инвеститорите, които държат акциите си в компанията дългосрочно, като им позволяват да получават постоянно възнаграждение. За сметка на това, акционерите, които продават акциите си малко преди или малко след изплащане на дивидент, не получават никаква полза от него.

Всеки инвеститор може да печели дивиденти и от търгуване във взаимни фондове или чрез търговия в ETF.

 • Видове дивиденти

Изплащането на дивиденти може да бъде под формата на:

 • Пари – „парични дивиденти“, изплащат се в брой;
 • Акции / Дялове от компания;
 • Друг тип капитал.

Друга класификация на видовете дивиденти ги разделя на:

 • Междинен дивидент – изплатен до края на финансовата година;
 • Окончателен дивидент – изплатен след края на финансовата година.

Ползи от инвестиране в акции с дивиденти

Когато един инвеститор реши да закупи акции от една компания, той очаква да се радва на нейната печалба. Споделянето на печалбата с акционерите се случва с помощта на дивидентите.

Притежанието на дивиденти, обаче, няма общо с търгуването с акции.

Пример: Ако сте закупили акции на стойност 1000 евро, които сега се оценяват на 1500 евро, вие ще можете да се радвате на своите 500 евро възвръщаемост само, ако търгувате на борсата и продадете акциите си. Затова дивидентите имат за цел да стимулират инвеститорите да задържат своите дялове дългосрочно. За инвеститорите това е изгодно, защото в повечето случаи, акциите на успешните компании поскъпват.

Как се инвестира в акции с дивиденти?

През 2021 г. инвестирането в акции с дивиденти е лесно:

 1. Регистрирате се за платформа за търгуване на борсата
 2. Закупувате акции на желаната от вас компания, която изплаща дивиденти
 3. Задържате акциите и получавате дивиденти на период, посочен в споразумението ви с компанията: на 6 месеца, 12 месеца и т.н.

Инвестирането в дивиденти е добра идея, ако имате нужната финансова грамотност, позволяваща ви да разполагате правилно с парите си, както и ако планирате да задържите акциите в дългосрочен план. При всички положения, преди да вземете такова решение трябва да проверите финансовото състояние на избраната от вас компания, както и да се запознаете с нейния устав. Най-разумният начин да подходите към такъв тип инвестиция е чрез разработване и следване на инвестиционна стратегия, както и чрез използване на правилните инвестиционни инструменти!

Как и в какво да инвестираме?

Опитните лектори на Finance Academy ще ви отговорят на този въпрос в рамките на Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи. Тя е създадена с цел да обясни на достъпен език за неспециалисти как функционира светът на инвестициите, как да структурираме разумно личните си финанси и да си набавим нови източници на приходи.

Програмата е изцяло образователна и стартира с напълно безплатен курс, който се провежда изцяло онлайн.

Изплащане на дивиденти

Когато предстои изплащане на дивиденти, трябва да имате предвид и прилежащите данъци. Изплащането на нетната печалба на компанията се разпределя сред акционерите под формата на дивиденти. Дивидентът (парите, акциите, друг тип капитал) зависи от това колко сте инвестирали в компанията, както и какви са регулациите и данъците.

Друго нещо, което трябва да знаете за изплащането на дивиденти е, че е възможно да не ги получавате на всеки 3 или 6 месеца. Понякога, дивидентите се изплащат на 12 месеца. Не е изключено забавяне заради промени в борда и сътресения в компанията. Историята познава и случаи, в които не се изплащат дивиденти по решение на Борда.

Изплащането на дивиденти се извършва когато компанията има налична нетна печалба, тя е изчислена, внесен е и уставният капитал. След това се започва с изплащането на дохода от привилегировани акции.

Размер и стойност на дивидентите от акции

Стойността на дивидентите най-често се определя от борда на директорите и акционерите. Стойността, също така, зависи и от борсата, оценката на компанията на пазара, нейното представяне. Разбира се, стойността зависи и от печалбата. Когато инвестираме в дивиденти трябва да имаме предвид кога предстои да се обсъжда и одобрява размерът на дивидентите, като обикновено това се случва на общото събрание.

Освен това, при изчисляването на стойността на дивидентите от акции трябва да имаме предвид следните възможни премеждия:

 • Инвестиране в компании, които считаме, че ги очаква растеж
 • Инвестиране в компании, които временно претърпяват трус
 • Инвестиране в компании, при които предстои да се одобрява размерът на дивидентите

Какво е “Дивидентна доходност” и как се изчислява?

Дивидентната доходност е мярка за дохода на инвестицията (дивиденти, изплатени на акционерите). По-високата дивидентна доходност означава, че акциите се търгуват на по-ниска пазарна цена на акцията. Дивидентната доходност се изчислява по следната формула:

Доходност от дивидент = Дивидент на акция / Пазарна стойност на акцията

Дивидент на акция = Размер на годишното изплащане на дивидент на компанията / Общ брой акции
Пазарната стойност на акцията = Цената на акцията към настоящия момент.

Програма „Инвестиции и допълнителни доходи

Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy е създадена с цел да обясни на достъпен език как функционира светът на инвестициите и как може да изградим източници на допълнителни доходи.