Акции и инвестиции: Всичко, което трябва да знаете и тенденции 2022

Акции и инвестиции: Тенденции и всичко важно за 2024г.

Съдържание на статията

Сподели:

Акциите са важна част от финансовата култура на всеки, който иска да подобри своя стандарт на живот.

В тази статия ще разгледаме дефиницията на думата акция, какво означава търговия на акции, инвестиране, какви са тенденциите в инвестициите, както редица актуални съвети за търговия на борсата през 2024 г.

Какво са акциите?

Акциите (на английски “stocks” и “shares”) представляват собственост на компанията, която може да се търгува на борсата или да се препродава между инвеститори.

Всяко дружество може да издава повече от една акция, за да събере пари от заинтересовани акционери. След това, компанията трябва да изплати и разпредели печалбата (“дивиденти”) спрямо общия брой акции, които е издала.

При търговия с акции, ценните книжа понякога са обвързани с т.нар. “варанти”, които позволяват на акционерите да купуват или продават своето притежание на определена цена за определен период от време. Най-често периодът е с краен срок до 6 месеца, но условията зависят от уговорката за броя и цената.

Пример:Ето един пример, който ясно обяснява как функционират акциите:

Предприемач основава компания “Х”, която се нуждае от 1,000 лева, за да започне да функционира. За да набави тези пари, предприемачът има вариант да набави парите чрез продажба на акции.

Акциите в Company “X” могат да бъдат собственост на физически лица или групи, които са инвестирали в компанията. Всеки един акционер има право на част от печалбата, реализирана от управлението на бизнеса – това обикновено се нарича “дивидент”. Сумата от печалбата може да бъде изплатена по преценка на борда на директорите. Ако вие сте акционер с голям дял, в качеството си на частен собственик, вие имате думата кой е в този борд, можете да гласувате за лица, които да отразяват вашите идеи и имате глас за управлението на компанията през следващите години.


Видове акции

Съществуват много видове акции, но основните два вида акции според “правата” на акционерите са следните:

Обикновени акции

След закупуване, те дават на своя притежател възможност да взима решения за развитието на компанията. Търгуват се на пазара и стойността им варира в зависимост от предлагането, търсенето, потенциала за растеж на компанията и други фактори.

Привилегировани акции

След закупуване, те НЕ дават на своя притежател възможност да взима решения за развитието на компанията. Името “привилегировани” идва от това, че, ако компанията фалира, акционерите с този тип актив са с приоритет при разплащане. Понякога се превеждат като “преференциални” акции.

Фондова борса: Какво е фондовият пазар?

Фондовата борса, наричана още “фондов пазар” е световна финансова мрежа, в която отделни инвеститори могат да обменят акции на компании.

Акциите на фондовия пазар се купуват, продават и търгуват съгласно законите на търсенето и предлагането – основни принципи в света на финансите. Търговията с акции на фондовата борса е един от основните начини, по които хората инвестират или спестяват пари.

С навлизането на дигиталния трейдинг, търговията на фондовата борса вече е по-лесно от всякога, тъй като предоставя възможност на всеки да купува акции на достъпна цена.

Какво е акционерното дружество?

Акционерното дружество обикновено е обединение на инвеститори, които притежават голям капитал. Всеки от членовете на дружеството притежава ясно ограничени права по отношение на размера на инвестираната сума в дружеството. Ако акционерите притежават голям дял и са в борда на директорите, те имат и думата при взимане на стратегически решения за развитието на компанията.

Инвестиране в акции: Какво е инвестиране в акции?

Инвестирането в акции ви позволява да придобиете частична собственост в компании, които постоянно променят своята стойност на международните фондови пазари. Компаниите споделят своите дялове с инвеститорите, които могат да купуват и продават своите ценни книжа.

Ако притежавате само един дял, вие инвестирате всичките си пари в една компания. Ако инвестирате в акции на много и различни компании, вие разпределяте риска и увеличавате максимално потенциалните си печалби.

Разумното инвестиране в акции е съпътствано от добър финансов анализ, план за бъдещи действия и стратегически решения в правилния момент. В курса по Инвестиции в акции на Finance Academy се разглеждат най-важните принципи за разумно инвестиране в акции, както и как всеки човек може да борави с парите си по начин, който дава възможност да се възползваме от пълния потенциал на притежаваните от нас активи.

Купуване на акции: Как се купува акция?

Търгуването на акции и инвестирането изискват добра финансова грамотност и подготовка. Освен това е изключително важно инвеститорът да е наясно за съществуващия риск при инвестиране, както и да умее да оценява потенциала на възвръщаемост на своите активи!

Е, как се купува акция?

 1. Първо, изберете една или повече компании, които ви интересуват и се запознайте добре с финансовата и оперативна история на организациите. Не забравяйте винаги да диверсифицирате своето инвестиционно портфолио. Портфейлът ви трябва да бъде с умерени нива на риск и БЕЗ да търгува с пари, от които бихте имали нужда в краткосрочен план.
 2. След това решете колко пари искате да инвестирате и колко акции ще купите. Можете да купувате много на брой акции – от една до хиляди акции.
 3. Изберете правилната, надеждна и сигурна инвестиционна платформа и/или брокер за целта.
 4. Разберете каква е цената на акциите, като анализирате различните предложения на борсата. Имайте предвид и възможни съпътстващи такси при извършване на транзакции.
 5. Уверете се, че сте запознати с текущото финансово състояние на компанията и всички символи и съкращения, използвани за търговски цели (например TSLA за Tesla). Можете да поискате помощ от борсов брокер, експерт или да проверите уебсайта на комисията за обмен на ценни книжа на вашата страна.
 6. Изгответе инвестиционна стратегия и не поемайте твърде високи рискове, особено ако сте начинаещи.
 7. Извършете покупка (обмен), като въведете нужната информация за провеждане на транзакцията – размер на акциите, период, лични данни и т.н.

Фондова борса: Как се определя цената на акциите?

Стойността на акциите на финансовата борса постоянно се мени.

Цената на акция се определя основно спрямо текущото търсене и предлагане на компанията, затова добрите инвеститори често проверяват за промените на пазара.

От какво зависи цената на акциите?

Стойността на акциите на една компания се влияе от широк спектър от икономически променливи, като например: състоянието на икономиката на страната, ситуацията с износа/вноса, лихвените проценти, валутните курсове и т.н. от покупка и продажба на акции. Например, ако напоследък научавате, че една компания постига добри резултати, то можете да очаквате, че цената на акциите скоро ще се повиши. Обратната логика също често важи – когато хората мислят, че ще загубят пари поради негативни обществени нагласи към компанията, е много вероятно това да доведе до спад в цените на акциите. Затова и финансовите анализи са свързани с много други аспекти от политиката, икономиката и обществения живот.

Ползи и недостатъци на инвестирането

Има редица ползи и недостатъци на инвестирането, част от тях включват:

 • Потенциална печалба

Акциите могат да ви осигурят разнообразно портфолио с потенциал за растеж. Например, ако инвестирате в акции в индексен фонд на фондовия пазар, с течение на времето възвръщаемостта от тези фондове има вероятност да последват възвръщаемостта от цялостния пазар. Недостатъкът е, че винаги съществува риск за спестяванията ви.

 • Реинвестиране на печалби

Преимущество е, че винаги можете да реинвестирате дивиденти и капиталови печалби от вашите акции в още повече акции. Много пазари налагат строги правила, за да предотвратят пазарни манипулации от страна на инвеститорите, които придобиват голям брой акции, за да контролират или да тласкат към финансови затруднения.

 • Без лихви

Можете да получите заплащане за вашите акции, без да се налага да плащате лихви. Това е възможно, защото вместо лихви, компанията ви изплаща дивидент. По същата логика можете също да продадете някои или всичките си акции по всяко време с цел печалба.

Недостатъците на инвестирането в акции включват, че акциите може да не растат колкото сте очаквали и съществува риск да загубите всичките си пари, ако компанията, в която инвестирате, фалира. Ако мислите за закупуване на акции, моля, консултирайте се за съвет от професионален НЕЗАВИСИМ съветник, преди да вземете каквито и да е било решения. Finance Academy има за цел да предостави по лесен и достъпен начин знание, с което да придобиете умения сами да анализирате инвестиционните възможности и да предвиждате рискове, за да не попадате в неприятни ситуации.

Каква е разликата между акционер и акционерно участие? (Shareholder vs. Shareholding)

Акционерът (shareholder) е някой, който притежава акции в компания. Акционерното участие (shareholding) е оценка на интереса на инвеститора в компания въз основа на неговото участие. Макар че двата термина звучат сходно на английски, е важно да ти разграничавате.

Стратегии за инвестиране: Инвестиции в акции

Макар че платформите за трейдинг представят инвестирането като нещо елементарно, подобно на детска игра, купуването и продаването на акции далеч не е толкова просто занимание. Ето защо, преди да вложите парите си на фондовия пазар или на IPO – Първично публично предлагане, е важно да научите някои основни правила за валутите и обменните курсове.

Когато решавате каква да бъде инвестиционната ви стратегия, ще трябва да помислите за множеството начини за купуване и инвестиране в акции. Макар и многобройни, всички те имат някои общи характеристики. Първо се уверете, че знаете точно ЗАЩО купувате съответната акция и каква е логиката зад вашето инвестиране. Задайте си следните въпроси:

 • Колко капитал сте заделили за закупуване на акции?
 • Колко дълго ще инвестирате, преди да продадете тези акции?
 • Колко акции искате да купите наведнъж?
 • Можете ли да си “позволите” да загубите тези пари?

Ето и някои по-популярни инвестиционни стратегии, с които трябва да бъдете запознати:

 • Краткосрочно vs. Дългосрочно инвестиране

Дългосрочното инвестиране е шанс да подсигурите своето бъдеще, като вложите парите си за период от повече от пет години. При този тип стратегия често се използват взаимни фондове. Ако, обаче, планирате да инвестирате пари, които да задържите за период до пет години, то препоръчваме да се придържате към борсово търгувани фондове (ETF). По този начин ще можете да извлечете някои прилични печалби за по-кратък период.

 • Стратегията “Buy Low, Sell High”

Buy Low, Sell High – купувай ниско, продавай високо е изпитан през годините инвестиционен принцип, който помага на инвеститорите да придобиват по-големи печалби на пазара. Основното в тази стратегия е купуването на акции, когато пазарът е “нисък” (да речем, в края на рецесията) и продаването на акции, когато пазарът е “висок” (например, по време на икономически бум). Просто, нали?

 • Стратегията “The Dollar Cost Averaging”

“The Dollar Cost Averaging” (DCA) е стратегия, която на български може да се преведе като “усредняване на доларовите разходи”.

Какво е DCA? Основната концепция на DCA е проста: Ако планирате да инвестирате за период, който е по-дълъг от една година, то имате възможност да инвестирате на пазара по предварително разработена стратегия, при която инвестирате малки, еднакви по размер суми всеки месец, и се възползвате от падащите цени на акциите. Логиката зад тази стратегия е, че с времето цените отново ще се покачат, а вие ще сте придобили повече дялове за по-добра цена, отколкото ако бяхте купили същия брой дялове наведнъж. Най-подходяща е за тези инвеститори, които са чувствителни към стреса, свързан с инвестирането на всички активи наведнъж и биха предпочели да разпределят средствата във времето.

Това са едни от най-популярните стратегии за инвестиране – не забравяйте, че нито една от тях не гарантира 100% възвръщаемост. Ваша е отговорността за предприемането на действия и прилагане на най-подходящата стратегия спрямо индивидуалния случай.

Програма “Инвестиции и допълнителни доходи

Цялостната програма по Инвестиции и допълнителни доходи на Finance Academy е създадена с цел да обясни на достъпен език как функционира светът на инвестициите и как може да изградим източници на допълнителни доходи.

Дял от компанията като форма на възнаграждение към заплатата

Търсенето и предлагането на фондовата борса определят стойността на една акция. Затова в по-известните компании с благоприятен растеж, често към заплатата на служителите се предлага и бонус – акции от компанията като форма на възнаграждение. По този начин служителят е по-мотивиран организацията да се развива в бъдеще, тъй като стойността на ценните книжа зависи от успеха на фирмата.

Топ 5 неща, които начинаещият инвеститор трябва да знае

Ето 5 препоръки към всички инвеститори, които възнамеряват да влезнат в света на акциите и инвестициите:

 1. Винаги разнообразявайте портфолиото си (диверсификация) Фондовият пазар (борсата) има добри и лоши години, които често се редуват, затова не е добра идея да влагате всичките си спестявания в акции. По-добре за личните ви финанси би било, ако вложите част от парите си в имоти, облигации и банкови депозити, които са по-малко рискови, но могат да осигурят по-постоянна възвръщаемост от акциите. Процесът на разнообразяване на инвестиционното портфолио е известен като “диверсификация” – това е най-важното за всеки начинаещ инвеститор.
 1. Разпределете инвестицията си в няколко компании и различни сектори
  Ако вече притежавате някои акции в една компания, помислете да закупите акции и в друга компания. Със сигурност е добре да разпределите инвестициите си по различни сектори, за да сте сигурни, че няма да загубите всичките си пари неочаквано и наведнъж. Например: Можете да закупите акции в компания “X” от автомобилната индустрия, както и да отделите средства за закупуване на дялове в комапния “Y” в ИКТ сферата. Така, ако има проблем с автомобилната индустрия поради криза с доставките и промишлеността, инвестицията в ИКТ сектора ще продължава да ви носи възвръщаемост.
 2. Реинвестирайте, когато виждате потенциал
  Ако закупените от вас акции поскъпват, използвайте допълнителните пари за изплащане на дивиденти и закупуване на нови акции. Бъдете все пак внимателни – ако една компания постоянно постига големи печалби, но след това внезапно намалява своята стойност, това може да причини загуби за акционерите в нея. По-добре е да изчакате известно време, докато компанията не покаже, че може да осигури постоянна печалба. Процесът е известен като “due diligence” – проверка на фактите и цифрите зад компаниите и тяхното представяне преди инвестиране.
 3. Купувайте на блокове
  Ако планирате да купувате от една и съща компания, не забравяйте, че обикновено е по-евтино да купувате в блокове от 10 или повече акции наведнъж.
 4. Никога не инвестирайте пари, които ще ви трябват в краткосрочен план
  Купуването на акции е рисковано, затова никога не трябва да инвестирате пари, които ще ви трябват в краткосрочен план! Винаги имайте спешен фонд и не използвайте парите от него!

Инвестиционен посредник при покупка на акции – струва ли си?

Вероятно се чудите – колко би струвало да инвестирам в акции от комапнията “X”.

Всичко, свързано с инвестирането – както по отношение на акции, така и на други инвестиционни активи, като държавни облигации, корпоративни облигации и взаимни фондове – е свързано със съотношението риск/възнаграждение.

Инвестициите, които носят висока възвръщаемост, често имат висок риск.

Един от най-ключовите фактори при определянето на цената за и средствата, необходими за закупуване на акции, е съпоставянето на нивото на риск спрямо възвръщаемостта. Например, когато компаниите имат проблеми с намирането на финансиране чрез кредитни институции поради лоша кредитна репутация и лоша история с плащанията на лихви, те често ще се обръщат към емитиране на акции, за да набират пари.

Както споменахме, обикновено, колкото по-рискова е една компания, толкова по-голяма е потенциалната печалба. Оттам нататък една компания може да търси инвестиции, за да подобри маржовете си на печалба и общата си пазарна стойност. Това, от своя страна, води до по-висока цена на акциите поради факта, че повече хора са склонни да купуват акции.

При много компании има някои инвестиционни възможности, които предлагат само минимален риск и обещават поне някакво ниво на възнаграждение. Възможността да забележите тези възможности е от ключово значение за успеха ви, ако планирате да закупите акции или други инвестиционни активи. Цената на всяка акция също ще зависи от това колко акции са налични в сравнение с това колко хора ги искат. С две думи – търсене и предлагане!

Тенденции: Най-добрите платформи за търговия с акции в света

Какво е платформа за търговия с акции? Обикновено, платформа е уебсайт и/или приложение, в които можете да влезете и да получите достъп до различни трейдинг функции. Например, Bitcoin и Ethereum и да кажем, че имате интерес към тези две криптовалути – една платформа за търговия би направила възможно търговията между тях.

Благодарение на интернет има много различни видове платформи за търговия с различни функции, важното е вие да направите правилния избор като проучите сигурността и ликвидността.

Съществуват следните видове платформи:

 • Платформа за обмен

Платформата за обмен ви позволява да купувате и продавате активи. Например Coinbase ви позволява да купувате BTC или ETH, използвайки USD/EUR.

 • Платформа за търгове

Платформата за търгове ще ви позволи да наддавате или да закупите „офлайн“ актив на определена цена. Например, можете да закупите тоукени с помощта на LTC (лайткон) или ETH (етириум) и след това да ги съхранявате на самата платформа. Веднага щом тоукенът достигне одобрената от вас сума, той ще бъде изпратен на вашия адрес.

 • Фондови пазари

Пазарът ви позволява да преглеждате актуална информация за определен тоукен или акция и да отпратите оферта.

След като изберете платформа за търговия, следващото нещо, което трябва да обмислите, е какъв вид инструменти за търговия бихте искали да използвате, за да улесните максимално трейдинг процеса. Много инвеститори се придържат към тенденцията да използват софтуер за автоматизиране на търговията – оставят платформата сама да разпределя средствата им спрямо предварително посочен набор от функции. Съветваме ви, обаче, винаги да следите пазара лично.

Безплатен курс “Основи на инвестициите”

Стартирай своя път в света на инвестициите с безплатно онлайн обучение, подходящо за напълно начинаещи!

Започни безплатно и учи от доказани лектори как се създава дългосрочно богатство и как работят парите! Получи държавно признат сертификат, след като овладееш тънкостите на инвестициите и личните финанси! Курсът е уводен към цялостната практическа програма по Инвестиции и допълнителни доходи.

10-те най-добри инвеститори в света

Ако искате да се занимавате с инвестиране, то вероятно е добра идея да научите повече на тази тема от най-добрите в света. Затова подготвихме от вас списък с 10-те най-добри инвеститори в света, за които е добре да прочетете повече:

 1. Джон МарксТемпълтън
 2. Бил Грос
 3. Майкъл Хасенстаб
 4. Пол Тюдор Джоунс
 5. Джулиан Робъртсън
 6. Дейвид Ф. Свенсен
 7. Рай Далио
 8. Джордж Сорос
 9. Питър Линч
 10. Уорън Бъфет

Ако желаете да научите повече за отделните видове инвенститори и кои от тях е добре да избягвате, може да прочетете статията на Finance Academy.

Обобщение за акциите и инвестициите

Много фактори са от значение, когато решавате за каква цена да закупите една акция. Най-важното, което трябва да запомните, е, че цената на акциите зависи най-вече от това колко от тях са налични и колко търсене има. Ето защо е важно да имате отлична финансова грамотност, да сте наясно с политиката и икономиката и дори с обществените нагласи!

Много фактори са от значение, когато решавате за каква цена да закупите една акция. Най-важното, което трябва да запомните, е, че цената на акциите зависи най-вече от това колко от тях са налични и колко търсене има. Ето защо е важно да имате отлична финансова грамотност, да сте наясно с политиката и икономиката и дори с обществените нагласи!

След като разберете как работят бизнесът и парите, трябва да имате по-ясен поглед върху пазара. С времето ще можете вече и да предвиждате финансовите възможности и да ги анализирате сами. Така че – бъдете търпеливи, бъдете мъдри и последователи, винаги имайте стратегия и се информирайте, преди да вземете решение. Успех!